Τα νέα μας Φορολογία Χρήσιμα Άρθρα

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2021

Πλήρωση εξακοσίων εξήντα τεσσάρων (664) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότητες :
• Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – 245 θέσεις
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ.

• Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 105 θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ.

• Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) – 314 θέσεις
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ, ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ, ΟΔΗΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΕ.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων : Από 25-06-2021 έως 15-07-2021 και ώρα 14:00.

Τα νέα μας Χρήσιμα Άρθρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 7Κ / 2021 ΚΕΠ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

• Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα εννιά (59) θέσεις.
• Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριάντα δύο (32) θέσεις.
• Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πενήντα τρεις (53) θέσεις.
Υποβολή αιτήσεων : από 05/07/2021 έως 20/07/21 και ώρα 14:00.

Τα νέα μας Χρήσιμα Άρθρα

Τουρισμός για όλους 2021

Το πρόγραμμα “Τουρισμός Για Όλους” δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού για την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το έτος 2021. Μέσω του «Τουρισμός Για Όλους» επιδοτείται η διαμονή σε καταλύματα όλων των κατηγοριών ανά την επικράτεια ή αντίστοιχα το τουριστικό πακέτο μέσω τουριστικών γραφείων, σε παρόχους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα προσφέροντας ειδικές τιμές.

Υποβολή αιτήσεων από 05.07.2021 έως 09.07.2021 ως εξής:

• 05.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0-1
• 06.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2-3
• 07.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4-5
• 08.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6-7
• 09.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8-9

Ενημέρωση ΚΕΠ Τα νέα μας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων με κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σιντικής, που εδρεύει στο Σιδηρόκαστρο.

Ειδικότητες :

  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1  ΑΤΟΜΟ
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 13 ΑΤΟΜΑ

Σύμβαση :  8 μήνες

Όριο ηλικίας :  18 – 65

Εντοπιότητα :  Όλοι οι Δήμοι του Νομού Σερρών

Προθεσμία αιτήσεων : 17/05/2021

 

 

Νεα απο Web Τα νέα μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVIT-19

ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ: Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece” με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, ή εναλλακτικά μέσω Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) για εντάξεις μετά την περίοδο εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ: Επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του “Elevate Greece” με ποσό τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019 από το παρακάτω άθροισμα:

Α. Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
Β. Αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
Γ. Παροχές σε Εργαζομένους
Δ. Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 100.000 € μέγιστο. Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 60.000.000 €.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Α. Δικαιούχοι της Δράσης ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” και υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέχρι και 30.06.2021
Β. Λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια
Γ. Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01.01.2020
Δ. Είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις
Ε. Άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€
ΣΤ. Συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
Ζ. Δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα με τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
Η. Ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), http://www.ependyseis.gr/mis και θα παραμείνει ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30.06.2021.

Τύπος Αξιολόγησης: άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών και λεπτομέρειες για την πρόσκληση θα ανακοινωθούν εντός του Ιανουαρίου.

 

Τα νέα μας

Αίτηση για την σύνταξή σας ηλεκτρονικά

Μπορείτε πλέον να κάνετε την αίτηση για την σύνταξή σας ηλεκτρονικά στη στιγμή! Η αίτηση γίνεται μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ πιλοτικά και αφορά μέχρι στιγμής συντάξεις γήρατος σε αγρότες και αιτούντες μεταβίβασης συντάξεων λόγω θανάτου.
Αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε την αίτηση για εσάς!
Μάθετε περισσότερα από εμάς για την διαδικασία.

Τα νέα μας

Αναλαμβάνουμε την αίτηση σας για το βοήθημα ενίσχυσης για οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Αναλαμβάνουμε την αίτηση σας για το βοήθημα ενίσχυσης για οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το έτος 2019 : έως 31/08/2020 και για το έτος 2020 : 01/09/2020 έως τις 30/10/2020

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, το ποσό του επιδόματος-εισοδηματικής ενίσχυσης θα είναι:

α) 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3000 ευρώ

β) 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3000.01 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ.

Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης

Το ετήσιο οικογενειακό επίδομα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Ενημέρωση ΚΕΠ Τα νέα μας

Διεκπεραιώσεις σε 7 πόλεις!

Αναλαμβάνουμε για εσάς να διεκπεραιώσουμε τις εργασίες σας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αλλά και σε Sandanski, Blagoevgrad, Sofia και Pleven στην Βουλγαρία. Είμαστε στη διάθεση σας ώστε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που σας αφορούν!

Τα νέα μας

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Αναλαμβάνουμε την υποβολή της αίτησής σας για την Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : Από 27-07-2020 έως τις 17-08-2020

Τα νέα μας

ΚΔΑΠ 2020 2021

Αναλαμβάνουμε την αίτησή σας για τις επιδοτούμενες θέσεις νηπίων και παιδιών σε βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ. Προθεσμία αιτήσεων έως 05/08/2020.

 

Πλοήγηση άρθρων