Η ορθή λογιστική παρακολούθηση είναι μια σημαντική λειτουργία που ασχολείται με την ανάλυση, κατάταξη και καταγραφή των οικονομικών γεγονότων της επιχείρησης και έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη και έγκυρη παροχή πληροφοριών τόσο προς τα ελεγκτικά όργανα και τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όσο και προς τον ίδιο τον επιχειρηματία για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Με την πολυετή πείρα και την επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της η Analysis εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων τήρησης των λογιστικών σας βιβλίων ,την οργάνωση και κατάρτιση των λογιστικών σας καταστάσεων στο πλαίσιο των ΕΛΠ και σας παρέχει έγκυρη και άμεση πληροφόρηση .

Η εβδομαδιαία φυσική παρουσία στελέχους της Analysis στην επιχείρηση σας και η συνεχής ηλεκτρονική ή τηλεφωνική επικοινωνία , περιορίζει και προλαμβάνει τυχόν λάθη και παραλήψεις , διασφαλίζοντας στο μέγιστο δυνατό την ορθή τήρηση των βιβλίων και την έγκαιρη διευθέτηση των φορολογικών και ασφαλιστικών σας υποχρεώσεων .

Σε περίπτωση που η επιχείρηση σας έχει ανάγκη λειτουργίας εσωτερικού λογιστηρίου η Analysis αναλαμβάνει υπεύθυνα την οργάνωση του υποστηρίζοντας και εκπαιδεύοντας το προσωπικό σας και επιβλέποντας τη λειτουργία του , προβαίνοντας σε εσωτερικούς ελέγχους Λογιστικών Εγγραφών, εγγραφών μισθοδοσίας, υπολογισμών παρακρατούμενων και λοιπών φόρων ,καταρτίζοντας οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλοντας δηλώσεις φόρου εισοδήματος κ. α

To TaxAid αναλαμβάνει τη πλήρη λογιστική τήρηση βιβλίων όλων των οντοτήτων είτε είναι απλογραφικά (πρώην Β’ κατηγορίας) του λογιστηρίου είτε διπλογραφικά (πρώην Γ΄κατηγορίας) βιβλία.