1. Να δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.ΝαίΌχι

  2. Να έχει γίνει έναρξη πριν την 1/1/2019.ΝαίΌχι

  3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.ΝαίΌχι

  4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.ΝαίΌχι

  5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.ΝαίΌχι

  6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€
  α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
  β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
  ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  στ) Διάφορα Λειτουργικά ΈξοδαΝαίΌχι

  7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.ΝαίΌχι

  8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
  Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.ΝαίΌχι

  9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137)..ΝαίΌχι

  10. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019.
  Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης)ΝαίΌχι

  11. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.ΝαίΌχι

  12. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.ΝαίΌχι   

  Θέλοντας να διασφαλίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια εναρμόνισης μας με τον Γενικό Κανονισμό GDPR
  όλοι οι πελάτες , προκειμένου να τους παρέχουμε πληροφορίες και υπηρεσίες θα πρέπει κατά την επίσκεψη τους στο
  χώρο μας , να υπογράφουν την παρακάτω Δήλωση Συγκατάθεσης περί Προσωπικών Δεδομένων .

  Δήλωση συγκατάθεσης και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  Σε συμμόρφωση προς τον γενικό κανονισμό δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

  Με πλήρη επίγνωση και έχοντας ενημερωθεί για την νόμιμες συνέπειες της παροχής ή μη της συγκεκριμένης δήλωσης , συναινώ και
  αυτοβούλως συγκατίθεμαι στη συλλογή , επεξεργασία , ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  με όλους τους όρους διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων GDPR και ISO 27001, όπως είναι αναρτημένοι στην επίσημη σελίδα της
  εταιρείας Ουσλούγκα Τζι Αρ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ( UslugaGR M I.K.E. ), www.uslugagr.gr