ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Δήλωση Ε1 (ONLINE)
*Ενημέρωση βιβλίων Β΄- Επιχ.Ελευθ. Επαγγελματιών
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3
Δήλωση Ε9 (ONLINE)
Δήλωση Ε2 (ONLINE)
Εκτύπωση Ε1, Ε2, Ε9 (ONLINE)
*Ενημέρωση βιβλίων Β΄- Επιχ.Παρ.Υπηρεσιών
*Ενημέρωση βιβλίων Β΄- Επιχ.Οικοδομικές – Τεχνικές
*Ενημέρωση βιβλίων Β΄- Επιχ.Εμπορικές – Βιοτεχνικές
*Ενημέρωση βιβλίων Β΄- Επιχ.Μικτές
*Ενημέρωση βιβλίων Γ΄- Επιχ.Ατομικές
*Ενημέρωση βιβλίων Γ΄- Εταιρείες Ο.Ε. – Ε.Ε.
*Ενημέρωση βιβλίων Γ΄- Εταιρείες Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε.
*Ενημέρωση βιβλίων Γ΄- Εταιρείες Α.Ε.
*Ενημέρωση βιβλίων Γ΄- Οικοδομικές – Τεχνικές
Διαγραφή – Προσθήκη Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)
Διαδικασία Τροποποίησης Καταστατικού Εταιρίας
Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος
Έναρξη ατομικής επιχείρησης
Έναρξη υποκαταστήματος
Ίδρυση ομόρρυθμης (ΟΕ) ή ετερόρυθμης (ΕΕ) εταιρίας
Μεταφορά Έδρας Επιχείρησης
Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας ΙΚΕ
*Διακοπή Ο.Ε. – Ε.Ε. από
*Διακοπή Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. από
*Διακοπή Α.Ε. από
Ενημέρωση εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ONLINE)
Εγκυρότητα εκκαθαριστικού δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Γνωστοποιήση χωριστής δήλωσης (ONLINE)
Εγκυρότητα αποδεικτικού ενημερότητας
Δήλωση ΦΠΑ/Πίνακας ενδοκοιν. συναλλαγών vies (ONLINE)
Κατάσταση πελατών προμηθευτών & συναλλαγών (ΜΥΦ) (ONLINE)
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων – οντοτήτων (ONLINE)
Έντυπο δήλωσης έναρξης / μεταβολής / παύσης λειτουργίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Δ13) (ONLINE)
Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών (ONLINE)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Αντίγραφα Πιστοποιητικών Σπουδών
Έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου
Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών
Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη
Αμφισβήτησης Κληρονομικού Δικαιώματος
Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς
Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Δημοσίευσης  Διαθήκης
Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Κατάθεσης Αίτησης για Πτώχευση
Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Λύσεως Γάμου
Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Πτώχευσης
Έκδοση Πιστοποιητικών Περί Μη Λύσεως ΑΕ
Μετάφραση Πιστοποιητικών από το Υπ.Εξ.
Περί Μη Θέσεως σε Αναγκαστική Εκκαθάριση – Διαχείριση
Πιστοποιητικά για διαγωνισμούς Δημοσίου
Σφραγίδα της Χάγης
Πιστοποιητικό οικογεν. Κατάστασης (ONLINE)
Πιστοποιητικό ιθαγένειας (ONLINE)
Πιστοποιητικό γέννησης (ONLINE)
Άδεια τέλεσης θρησκευτικού γάμου
Άδεια τέλεσης πολιτικού γάμου
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
Δήλωση γάμου στο δημοτολόγιο
Πιστοποιητικά δικαστηρίων (ONLINE)
Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

Περί άσκησης (ή μη) ενδίκων μέσων κατά απόφασης
Περί άσκησης αιτήσεως μεταρρύθμισης κατά  απόφασης
Περί άσκησης ενδίκου βοηθήματος
Περί θέσεως (ή μη) σε δικαστική συμπαράσταση
Περί θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση (ή μη)
Περί υπαγωγής (ή μη) στον Ν.3869/2010
Περί λύσεως – τροποποιήσεως εταιρίας (όπου προβλέπεται)
Περί δημοσίευσης και τροποποιήσεων  σωματείου
Περί δημοσίευσης και τροποποιήσεων αγροτικού συνεταιρισμού

Macedonia Construction

Κατασκευές – Μελέτες – Ανακαινίσεις
Αρχιτεκτονική κήπου
Αναπαλαίωση κτιρίων
Υπηρεσίες & Εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης
Υπηρεσίες Μηχανικού
Τοπογραφικά
Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
Ενεργειακά πιστοποιητικά
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Έκδοση αδειών
Εξοικονομώ κατ΄ οίκον
Οικοδομικές άδειες
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
Μεταβίβαση Άδειας Καταστημάτων
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Νομιμοποιήσεις
Τεχνικός ασφαλείας
Άδειες δόμησης
Αλλαγή χρήσης
Άδειες λειτουργίας
Νομοτεχνικά θέματα
Δασικοί χάρτες

ΕΦΟΡΙΑ – TAXISNET

Αλλαγή Διεύθυνσης – ΔΟΥ
Άρση Ακινησίας Οχημάτων
Δήλωση Θανάτου
Έκδοση ΑΦΜ
Έκδοση ΑΦΜ κατοίκου εξωτερικού
Έκδοση ΑΦΜ σε πολυκατοικία
Έκδοση Κλειδάριθμου (ONLINE)
Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
Θεώρηση Μισθωτηρίου Συμβολαίου (ONLINE)
Κατάθεση Πινακίδων (Προσωρινή Ακινησία)
Κατάθεση Χειρόγραφων Δηλώσεων Ε1 στις ΔΟΥ
Μεταβολή Στοιχείων
Μεταφορά στη ΔΟΥ Κατ. Εξωτερικού
Ρυθμίσεις οφειλών (ONLINE)
Τέλη κυκλοφορίας (ONLINE)
E παράβολο (ONLINE)
Ταυτότητες οφειλής (ONLINE)
Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων για φορολογική χρήση
Φόρος υπεραξίας ακινήτων (ONLINE)
Ρύθμιση οφειλών προς Κέντρο είσπραξης ανείσπρακτων οφειλών (ΚΕΑΟ (ONLINE)
Πιστοποίηση οφειλετών (ONLINE)
Εγκυρότητα αποδεικτικού ενημερότητας
Ασφαλιστική ενημερότητα (ONLINE)
Γνωστοποίηση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας
Έντυπο δήλωσης έναρξης / μεταβολής / παύσης
λειτουργίας των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων (Δ14) (ONLINE)
Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – άρθρο 39Β (ONLINE)
Φόρος εισοδήματος εργοληπτών (ONLINE)
Ακατάσχετος λογαριασμός
Οφειλές μη μισθωτών
Εκτύπωση εκκαθαριστικού

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης (ONLINE)
Εθελοντική προεγγραφή για ηλεκτρονική αναγνώριση του πολίτη
Αίτηση μόνιμου κατοίκου για διέλευση από διόδια
***Ακαδημαική ταυτότητα
Αντίγραφο φακέλου αποστράτων
Αποστολή ειδοποίησης εφέδρου
Σύστημα υποβολής αίτησης κατάταξης σε στρατιωτικές σχολές
Δράση ΄΄Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής΄΄
Εγγραφή / ανανέωση εγγραφής σε γενικό και επαγγελματικό λύκειο
Εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ
Ψηφιακή βιβλιοθήκη εφημερίδων και περιοδικού τύπου
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστ. της (ONLINE)
ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Κρατικό πιστοπ. γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) (ONLINE)
Δημόσιος κατάλογος
Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Βεβαίωση εγγραφής αλλοδαπών για λόγους σπουδών
Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας – Αρχική χορήγηση
Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς – Γέννηση
Άδεια Διαμονής δεύτερης γενιάς – Φοίτηση
Άδεια Διαμονής Εξαρτημένης Εργασίας Ανανέωση
Άδεια Διαμονής Εξαρτημένης Εργασίας_Αρχική χορήγηση
Άδεια πολιτικού γάμου για αλλοδαπούς
Ανανέωση Άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας από αόριστη
Ανανέωση Άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς
Ανανέωση Άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς – Γέννηση
Ανανέωση_Άδειας Διαμονής δεύτερης γενιάς – Φοίτηση

ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΧ

Αλλαγή Επωνυμίας – Νομικής Μορφής ΙΧ ή Μοτο
Αλλαγή Χρώματος Αυτοκινήτου
Αντικατάσταση Άδειας Κυκλοφορίας
Αντικατάσταση Πινακίδων
Άρση Παρακράτησης Κυριότητας
Δήλωση Κλοπής ΙΧ ή Μοτό
Έκδοση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας (1η φορά)
Έκδοση Σημειώματος Ρυμούλκησης
Εξαγωγή ΙΧ στο Εξωτερικό
Κάρτα Στάθμευσης ΑμεΑ
***Κάρτα Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου
Μεταβίβαση Αυτοκινήτου ή Μοτοσυκλέτας
Μεταβίβαση ΙΧ Λόγω Κληρονομιάς
Οριστική Διαγραφή ΙΧ (πρίν τις 4.3.2004)
Οριστική Διαγραφή Οχήματος
Αναλυτική κατάσταση οχημάτων (ONLINE)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Ακινησία Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ.
Αλλαγή Επωνυμίας – Νομικής Μορφής ΦΙΧ ή ΛΙΧ
Άρση Ακινησίας Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ.
Δήλωση Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης – ABS
Έκδοση νέας άδειας ΦΙΧ (1η φορά)
Επανέκδοση Άδειας Κυκλοφορίας ΦΙΧ ή ΛΙΧ
Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ. (πώληση)
Μεταβίβαση ΦΙΧ ή ΛΙΧ Λόγω Κληρονομιάς
Μεταβίβαση ΦΙΧ ή ΛΙΧ Λόγω Λύσεως Εταιρίας
Ανασφάλιστα οχήματα
Υποβολή τιμοκαταλόγου αυτοκινήτων (ONLINE)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ανανέωση Διπλώματος Οδήγησης
Αντικατάσταση Παλαιάς Άδειας με Νέου Τύπου
Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης
Επανέκδοση Διπλώματος Οδήγησης
Μετατροπή Επαγγελματικής Άδειας σε Ερασιτεχνική

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

ΟΑΕΔ – ЕПΙΔОМАТА

Ταμείο ανεργίας ΟΑΕΔ
Εγγραφή μητρώου ανέργων ΟΑΕΔ
Ηλεκτρονική παρουσία
Παροχές μητρότητας ΟΑΕΔ
Επίδομα μακροχρόνιων ανέργων ΟΑΕΔ
Ειδικό βοήθημα μετά τη 3μηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων
Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας
Βεβαιώσεις Ανεργίας
Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεση εργασίας
Υποβολή βιογραφικού σημειώματος
Κατάρτηση σε προγράμματα ΟΑΕΔ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

Αίτηση ΚΕΑ (ONLINE)
Επίδομα στέγασης (ONLINE)

Επίδομα θέρμανσης (ONLINE)
Επίδομα τέκνων Α21 (ONLINE)
Επίδομα φοιτητικής στέγασης (ONLINE)
Επίδομα Αναπήρων (ONLINE)

ΤΑΜΕΙΑ

Διαγραφή από Ασφάλιση στον Κλάδο Ασθενείας
Διαγραφή Λόγω Θανάτου
Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης
Έξοδα Κηδείας
Μεταβίβαση Σύνταξης Λόγω Θανάτου
Βεβαίωση ζωής ΙΚΑ συνταξιούχου εξωτερικού
Έκδοση ΑΜΑ – ΙΚΑ
Έκδοση Κλειδάριθμου ΙΚΑ
Διαγραφή από ασφάλιση ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ
Εγγραφή – Επανεγραφή στον ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ
Μεταφορά Έδρας Επιχείρησης στον ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ
Εύρεση ΑΜΚΑ (ONLINE)
Εγγραφή σε οικογενειακό ιατρό (ONLINE)
Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ)
για πολίτες (ONLINE)
Άυλη συνταγογράφηση (ONLINE)
Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα επικουρικών
συντάξεων τ. ΕΤΕΑΕΠ (ONLINE)
Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (ΕΦΚΑ)
Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π. ΕΤΑΠ –
ΜΜΕ (ONLINE)
Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π. ΤΑΝ
Ενημέρωση πορείας απονομών εφάπαξ
Ένσταση κατά μηνιαίου ενημερωτικού
σημειώματος σύνταξης
Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ΕΦΚΑ
Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων
π. ΤΣΜΕΔΕ

Αίτηση σε προγράμματα κατασκηνώσεων
Αίτηση για χορήγηση παροχών μητρότητας
Καταβολές μη μισθωτών
Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών
Βεβαιώσεις εισφορών ΕΦΚΑ
Βεβαιώσεις εισφορών π. ΤΣΑΥ
Βεβαιώσεις εισφορών π. ΟΓΑ
Εισφορές μη μισθωτών ΕΤΕΑΕΠ
Βεβαιώσεις εισφορών π. ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ
Εισφορές μη μισθωτών ΕΦΚΑ
Εκκαθάριση μη μισθωτών
Βεβαιώσεις εισφορών π. ΤΣΜΕΔΕ
Ασφαλιστική ικανότητα
Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π. ΝΑΤ
Ασφαλιστικό βιογραφικό

Еπιπλέον υπηρεσίες ΚΕΠ Μακεδονίας

Μεταφράσεις απο και πρός τα Βουλγάρικα
Παντός είδους διεκπεραιώσεις στη Βουλγαρία
Εθνικά και κοινοτικά προγράμματα
Ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία
Λογιστικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία
Υποκατάστημα στη Βουλγαρία
Υποκατάστημα αλλοδαπής
Συστέγαση εταιρειών και επιτηδευματιών
Κατοχύρωση εμπορικού σήματος
Τηλεγραμματεία
Protection officer – DPO
ISO
Διαβατήρια
Αναθεώρηση διπλωμάτων !!!
ΤΟΕΒ
Διόρθωση Ε9 ΦΑΠ

ΔΙΑΦΟΡΑ

TARIC (Διαχείριση δασμολογίου) (ONLINE)
Σύστημα εισαγωγών (IMPORTS) (ONLINE)
Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης / επιστροφές (ONLINE)
Μηνιαίες συναλλαγές και λαχνοί (ONLINE)
Διεθνή κέντρα αριθμοδότησης
ISBN – ISSN – ISMN
Ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας κύριας
κατοικίας (ONLINE)
Διαχείριση δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων

ΔΕΗ

Αλλαγή Ονόματος Δ.Ε.Η.
Διακοπή Ρεύματος Δ.Ε.Η.
Επανασύνδεση Ρεύματος Δ.Ε.Η.
Επιστροφή από πάροχο στη Δ.Ε.Η.
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της Δ.Ε.Η.
Νυχτερινό Τιμολόγιο Δ.Ε.Η.
Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γνωστοποίηση για κάμερες
παρακολούθησης – CCTV