Τα νέα μας Χρήσιμα Άρθρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 7Κ / 2021 ΚΕΠ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

• Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα εννιά (59) θέσεις.
• Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριάντα δύο (32) θέσεις.
• Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πενήντα τρεις (53) θέσεις.
Υποβολή αιτήσεων : από 05/07/2021 έως 20/07/21 και ώρα 14:00.