Γνωρίζοντας πως το ανθρώπινο δυναμικό  είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης, αλλά και παράλληλα ότι το μισθολογικό κόστος είναι μια σημαντική δαπάνη, η Analysis δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα αυτό.
Έχοντας άριστη γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων, προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που στοχεύουν τόσο στην πλήρη παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν υποχρεώσεις των εργοδοτών (ασφάλιση, αποδοχές εργασίας, άδειες, αποζημιώσεις, λοιπές παροχές κ. α) όσο και στην ταχύτατη διεκπεραίωση των  υποχρεώσεων αυτών με την αποστολή των σχετικών εγγράφων στο ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ κ.α για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά :

Έγκαιρο και έγκυρο Μηνιαίος Υπολογισμό Μισθοδοσίας & Ασφαλιστικών εισφορών και έκδοση μηνιαίας απόδειξης πληρωμής

Τήρηση ατομικού φακέλου εργαζόμενου

Διεκπεραίωση όλων των ασφαλιστικών υποθέσεων (προσλήψεις, απολύσεις, αποχωρήσεις κλπ)

Πίνακες εναλλαγής ωρών εργασίας, για περιπτώσεις εναλλασσόμενου ωραρίου

Υπολογισμός κοστολογίου πριν προχωρήσετε σε πρόσληψη

Καταστάσεις επιχορηγούμενου προσωπικού, σε περιπτώσεις επιχορηγήσεων

Διαχείριση SEPE net (πλατφόρμα Επιθεώρησης Εργασίας)

Συμβουλευτική στην επιλογή προσωπικού (τεχνική συνεντεύξεων, τεχνικες screening)

Συμβουλευτική στην οργάνωση και ανάθεση αρμοδιοτήτων

Στοχοθέτηση και τεχνικές αξιολόγησης προσωπικού

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα λογιστηρίου