Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – άρθρο 39Β

Αναλαμβάνουμε να υποβάλλουμε εκ μέρους σας δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς του Άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ.

Απαιτούμενα στοιχεία:

Προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet του αιτών/ουσα

Κόστος υπηρεσίας 15 ευρώ – Παράδοση ηλεκτρονικά 1 εργάσιμη ημέρα – Παράδοση με Courier* 2 εργάσιμες ημέρες.

Στείλτε μας τα στοιχεία σας απο ΕΔΩ

κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal

 

 

Φόρος εισοδήματος εργοληπτών

Αν είστε Εργολάβοι και εργολήπτες αναλαμβάνουμε να υποβάλλουμε εκ μέρους σας , δήλωση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων.

Απαιτούμενα στοιχεία:

 

 

Κατάσταση πελατών προμηθευτών & συναλλαγών (ΜΥΦ)

Αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε εκ μέρους σας καταστάσεις φορολογικών στοιχείων (πελατών – προμηθευτών) μέσω φόρμας ή με αποστολή αρχείου, για διασταύρωση πληροφοριών.

Απαιτούμενα στοιχεία:

Προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet του αιτών/ουσα

Κόστος υπηρεσίας 15 ευρώ – Παράδοση ηλεκτρονικά 1 εργάσιμη ημέρα – Παράδοση με Courier* 2 εργάσιμες ημέρες.

Στείλτε μας τα στοιχεία σας απο ΕΔΩ

κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal

 

 

Δηλώσεις ΦΠΑ / πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES)

Αναλαμβάνουμε να υποβάλλουμε εκ μέρους σας , τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και μετά , τις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ (έτη αναφοράς 2010-2013) , τους εμπρόθεσμους και εκπρόθεσμους αρχικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) για φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και μετά , τους διορθωτικούς πίνακες από 01/01/2010 και μετά

Απαιτούμενα στοιχεία :

Προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet του αιτών/ουσα

Κόστος υπηρεσίας 15 ευρώ – Παράδοση ηλεκτρονικά 1 εργάσιμη ημέρα – Παράδοση με Courier* 2 εργάσιμες ημέρες.

Στείλτε μας τα στοιχεία σας απο ΕΔΩ

κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal

 

 

Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών

Αν είστε επιτηδευματίες που καταρτίζετε συμφωνητικά για συναλλαγές που δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία, αναλαμβάνουμε την υποχρεωτική υποβολή των συμφωνητικών καταστάσεων .Οι καταστάσεις υποβάλλονται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα.

Απαιτούμενα στοιχεία:

Προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet του αιτών/ουσα

Κόστος υπηρεσίας 15 ευρώ – Παράδοση ηλεκτρονικά 1 εργάσιμη ημέρα – Παράδοση με Courier* 2 εργάσιμες ημέρες.

Στείλτε μας τα στοιχεία σας απο ΕΔΩ

κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal

 

 

Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών / συντάξεων / αμοιβών / μερισμάτων / τόκων / δικαιωμάτων

Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε εκ μέρους σας , κατάσταση βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων , κατάσταση βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα , κατάσταση βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα

Απαιτούμενα στοιχεία:

 

 

Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων – μηχανικών

Αν είστε αρχιτέκτονες και μηχανικοί αναλαμβάνουμε να υποβάλλουμε εκ μέρους σας δήλωση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος επί της συμβατικής αμοιβής: για μελέτες και σχέδια χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων, για διεύθυνση εκτέλεσης έργου , για μελέτη και επίβλεψη τοπογραφικών έργων, για μελέτες και σχέδια που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψή τους , για πραγματογνωμοσύνη

Απαιτούμενα στοιχεία:

 

 

Επιστροφή ΦΠΑ προς χώρες της ΕΕ

Αν ανήκετε σε Επιχειρήσεις που υπάγονται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα Αναλαμβάνουμε να υποβάλλουμε εκ μέρους σας , αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ για επαγγελματικές δαπάνες που πραγματοποίησαν σε άλλες χώρες της ΕΕ.

****Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Απαιτούμενα στοιχεία :

??
Επιλογή τράπεζας και χώρας της ΕΕ που επιθυμούν να γίνει η πληρωμή.

 

 

Επαγγελματικός λογαριασμός

Αναλαμβάνουμε να Δηλώσουμε ή τροποποιήσουμε τον επαγγελματικό σας λογαριασμό για συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητά σας.

Απαιτούμενα στοιχεία :

 

 

Ταμειακές μηχανές

Αναλαμβάνουμε να υποβάλλουμε εκ μέρους σας : έντυπο παραστατικών μεταβίβασης ΦΗΜ πωλητών , έντυπο δήλωσης έναρξης / μεταβολής-παύσης λειτουργίας ΦΗΜ, εκτός των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων , έντυπο δήλωσης έναρξης / μεταβολής-παύσης λειτουργίας των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων 9

Απαιτούμενα στοιχεία :

 

 

Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ)

Αναλαμβάνουμε να υποβάλλουμε εκ μέρους σας προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου για εισοδήματα από: εμπορικές επιχειρήσεις , μισθωτές υπηρεσίες ,ελευθέρια , επαγγέλματα εισοδήματα , λοιπά

***Ο παρακρατούμενος φόρος από μισθωτές υπηρεσίες υποβάλλεται και αποδίδεται σε μηνιαία βάση.

Απαιτούμενα στοιχεία:

 

 

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων για επιχειρήσεις

Αν είστε επιχειρήσεις που αναρτούν και μισθώνουν ακίνητα στις ψηφιακές πλατφόρμες τα καταχωρίζουν υποχρεωτικά στο Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής , αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε εκ μέρους σας δήλωση βραχυχρόνιας παραμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης κάθε μισθωτή και να οριστικοποιήσουμε το Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Απαιτούμενα στοιχεία :

 

 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων – οντοτήτων

Αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε εκ μέρους σας δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, από το τέλος του φορολογικού έτους.

Απαιτούμενα στοιχεία :

Προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet του αιτών/ουσα

Κόστος υπηρεσίας 15 ευρώ – Παράδοση ηλεκτρονικά 1 εργάσιμη ημέρα – Παράδοση με Courier* 2 εργάσιμες ημέρες.

Στείλτε μας τα στοιχεία σας απο ΕΔΩ

κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal

 

 

Βεβαίωση εφορίας ποσών επιδότησης

Αν είστε δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων αναλαμβάνουμε να σας εκδώσουμε τις ετήσιες βεβαιώσεις για τα ποσά επιδότησης των φορολογικών ετών 2006-2018.

Απαιτούμενα στοιχεία :

Προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet του αιτών/ουσα

Κόστος υπηρεσίας 15 ευρώ – Παράδοση ηλεκτρονικά 1 εργάσιμη ημέρα – Παράδοση με Courier* 2 εργάσιμες ημέρες.

Στείλτε μας τα στοιχεία σας απο ΕΔΩ

κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal

 

 

Δήλωση παρακρατούμενου φόρου κατά την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών από φορείς Γενικής κυβέρνησης

Αναλαμβάνουμε να υποβάλλουμε εκ μέρους σας δήλωση παρακρατούμενου φόρου από φορείς Γενικής Κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

***Ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 2ου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της πληρωμής.

Απαιτούμενα στοιχεία:

 

 

Έντυπο δήλωσης έναρξης / μεταβολής / παύσης λειτουργίας των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων (Δ14)

Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε εκ μέρους σας την έναρξη λειτουργίας ή τη μεταβολή-παύση των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων.

Απαιτούμενα στοιχεία :

Προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet του αιτών/ουσα

Κόστος υπηρεσίας 15 ευρώ – Παράδοση ηλεκτρονικά 1 εργάσιμη ημέρα – Παράδοση με Courier* 2 εργάσιμες ημέρες.

Στείλτε μας τα στοιχεία σας απο ΕΔΩ

κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal

 

 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3)

Υποβάλουμε εκ μέρους σας την αρχική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος (E1) για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά.

Απαιτούμενα στοιχεία :

Προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet του αιτών / ουσα

Κόστος υπηρεσίας 15 ευρώ – Παράδοση ηλεκτρονικά 1 εργάσιμη ημέρα – Παράδοση με Courier* 2 εργάσιμες ημέρες.

Στείλτε μας τα στοιχεία σας απο ΕΔΩ

κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal

 

 

Έντυπο δήλωσης έναρξης / μεταβολής / παύσης λειτουργίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Δ13)

Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε εκ μέρους σας έναρξη λειτουργίας ή τη μεταβολή-παύση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), εκτός των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων.

Απαιτούμενα στοιχεία:

Προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet του αιτών/ουσα

Κόστος υπηρεσίας 15 ευρώ – Παράδοση ηλεκτρονικά 1 εργάσιμη ημέρα – Παράδοση με Courier* 2 εργάσιμες ημέρες.

Στείλτε μας τα στοιχεία σας απο ΕΔΩ

κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal

 

 

Αίτηση ρύθμισης οφειλών

Αναλαμβάνουμε για Πολίτες και επιχειρήσεις να υποβάλουμε αίτηση ρύθμισης των οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση.

Απαιτούμενα στοιχεία :

Προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet του αιτών / ουσα

Κόστος υπηρεσίας 15 ευρώ – Παράδοση ηλεκτρονικά 1 εργάσιμη ημέρα – Παράδοση με Courier* 2 εργάσιμες ημέρες.

Στείλτε μας τα στοιχεία σας απο ΕΔΩ

κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας    Κάντε την πληρωμή σας με paypal

 

 

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων

Αναλαμβάνουμε να υποβάλλουμε εκ μέρους σας , είδη δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από: μισθωτή εργασία και συντάξεις , επιχειρηματική δραστηριότητα (παρακράτηση) , επιχειρηματική δραστηριότητα (προκαταβολή) ,μερίσματα , τόκους , δικαιώματα

*** Η απόδοση του φόρου που παρακρατείται γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 2ου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της πληρωμής.

Απαιτούμενα στοιχεία :

 

 

120 δόσεις εργοδοτών

Αν είστε εργοδότες με οφειλές από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2018 (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής), αναλαμβάνουμε να υποβάλλουμε αίτηση εκ μέρους σας για να ενταχθείτε στη νέα ρύθμιση 120 δόσεων.

Απαιτούμενα στοιχεία :