Μία πρόσθετη παροχή τoυ TaxAid σχετική με τη μείωση του κόστους της μισθολογικής δαπάνης, είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα για την απασχόληση.

Συγκεκριμένα διεκπεραιώνει όλη τη διαδικασία ένταξης και ολοκλήρωσης (από την αίτηση, ως και το τελευταίο στάδιο υλοποίησης) όλων των προγραμμάτων επιδότησης αποδοχών ή και εισφορών (Ο.Α.Ε.Δ. ), καθώς και όλων των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Τ.Ε.Ι,  Ι.Ε.Κ Voucher κ.α.).

To TaxAid επίσης αναλαμβάνει τη λογιστική παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων όλων των φορέων επιδότησης ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακούς νόμους κ.α.  εφόσον ενταχθούν σε αυτούς οι επιχειρήσεις (πελάτες μας).