Η απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως προς το καθορισμό του ύψους και των όρων μιας χρηματοδότησης.
Τα έμπειρα στελέχη της Analysis αξιολογούν τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης και τη δανειοληπτική της ικανότητα και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις.

Η Υπηρεσία αυτή στοχεύει  στην βελτίωση των τραπεζικών σχέσεων της επιχείρησης.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

Αξιολόγηση του κοστολογίου, της παραγωγικότητας, της ρευστότητας και της κερδοφορίας της επιχείρησης. Τα αποτελέσματά συνοψίζονται σε μία έκθεση-παρουσίαση που περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις.

Έλεγχος Δανειοληπτικής Ικανότητας

Συμβουλευτική Χορηγήσεων Επιχειρήσεων και Ιδιωτών

Συμβουλευτική Τραπεζικών Σχέσεων

Προετοιμασία Φακέλου Χορήγησης