Ίδρυση εταιρείας : Επιλογή νομικής μορφής με συγκριτικό πίνακα και παραδείγματα φορολογίας μεταξύ ατομικής επιχείρησης, ομόρρυθμης ΟΕ και ΙΚΕ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ : ΙΚΕ – ΟΕ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 
ΑΤΟΜΙΚΗ
ΟΕ -ΕΕ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ
ΙΚΕ – ΙΚΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Συντελεστής φορολογίας 0 – 10.000€  9 %
10.000 -20.000€  22%
20.000 – 30.000 28%
30.000 – 40.000 36%
Υπερβάλλον 44%
22 % ανεξαρτήτου ύψους κερδών 22 % ανεξαρτήτου ύψους κερδών
Τέλος επιτηδεύματος (Εξαρτάται από τον πληθυσμό της έδρας) 650,00 € (Απαλλαγή για τα πρώτα 5 έτη) 800,00 – 1000,00 € 800,00 – 1000,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (Απλογραφικά-Διπλογραφικά) Β’ απλογραφικά Β’ απλογραφικά Γ’ διπλογραφικά
Προκαταβολή φόρου 55% (50% έκπτωση για τα πρώτα 3 έτη) 80% (50% έκπτωση για τα πρώτα 3 έτη) 80% (50% έκπτωση για τα πρώτα 3 έτη)
Φόρος Διανομής Μερισμάτων Δεν έχει Δεν έχει 5%
Συντελεστής σχηματισμού τακτικού αποθεματικού επί των κερδών μετά φόρων Δεν έχει Δεν έχει 5%. Το ποσοστό των κερδών που θα γίνει διανομή αποφασίζεται από τους εταίρους
Μηνιαία λογιστική υποστήριξη 50,00-300,00€ 70,00-500,00€ 250,00-1000,00€
Σύνταξη και Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων Όχι Όχι Επιβάλλεται
Υποχρέωση απογραφής Όχι Ναι Ναι
Διοίκηση – Λήψη αποφάσεων Ο επιχειρηματίας Οι εταίροι Συνέλευση των εταίρων
Διάρκεια Λειτουργίας Έως το θάνατο του επιχειρηματία Αορίστου χρόνου Ορισμένου χρόνου (12 έτη εκτός εάν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό
Ελάχιστο υποχρεωτικό Κεφάλαιο Δεν απαιτείται κεφάλαιο Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος Τουλάχιστον ένα (1) ευρώ ή εργασία
Ευθύνη Εταίρων Απεριόριστη – Και με την προσωπική τους περιουσία Ο ομόρρυθμος με την προσωπική του περιουσία και ο ετερρόρυθμος μέχρι του ποσού της εισφοράς του Ευθύνη έχει η ΙΚΕ. Οι εταίροι μέχρι το ύψος των εισφορών τους
Υποχρεωτική Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ Ναι Ναι Μόνο οι διαχειριστές
Εισφορές σε είδος : δυνατότητα λήψης αμοιβής από τον διαχειριστή και να αναγνωρίζεται ως δαπάνη Όχι Όχι Ναι
Χαμηλότερη κατηγορία ασφαλιστικής εισφοράς ΕΦΚΑ             220€, ενώ για τα πρώτα 5 χρόνια είναι 136€ 220€, ενώ για τα πρώτα 5 χρόνια είναι 136€ 220€, ενώ για τα πρώτα 5 χρόνια είναι 136€
Ετήσιο Κόστος ΓΕΜΗ 30,00 € 80,00 € 100,00 €
Μεταβολή δραστηριότητας Ενημέρωση σε ΕΦΚΑ και μητρώο εφορίας Τροποποίηση καταστατικού και υποβολή σε ΓΕΜΗ Τροποποίηση καταστατικού και υποβολή σε ΓΕΜΗ
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου (κατά την αύξηση) Δεν έχει 1% 1%
Τήρηση και παρακολούθηση ταμείου Όχι Όχι Ναι
Επιλογή κατάλληλης νομικής μορφής επιχείρησης
Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση;

Η έναρξης μιας ατομικής επιχείρησης είναι η πιο απλή, εύκολη και ευέλικτη μορφή επιχείρησης. Συμφέρει όταν ταιριάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Η έναρξης της ατομικής επιχείρησης γίνεται εύκολα και με ελάχιστες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Έχει χαμηλό κόστος συντήρησης και σχετικά μικρά πάγια έξοδα.
 • Όταν οι συνθήκες αγοράς αλλάζουν, οι αποφάσεις και η ανταπόκριση του επιχειρηματία γίνονται άμεσα.
 • Ευέλικτος χειρισμός σε περίπτωση αλλαγής έδρας ή μεταβολής δραστηριότητας, προσθήκη ΚΑΔ, διαφοροποίηση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση καταστατικού.
 • Οι αγορές παγίων και εμπορευμάτων γίνονται χωρίς αποδείξεις για το που βρέθηκε το κεφάλαιο.
 • Καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση για δημοσίευση ισολογισμών, τηρείται εχεμύθεια ως προς τα οικονομικά και περιουσιακά της μεγέθη.
 • Η ανάπτυξη και η εξέλιξη μίας ατομικής επιχείρησης βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις ικανότητές του επιχειρηματία.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Ομόρρυθμης Εταιρίας;

Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η Ομόρρυθμη Εταιρεία είναι τα εξής:

 • Οι εταίροι της Ομόρρυθμης Εταιρίας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Δηλαδή κάθε εταίρος ευθύνεται με την ατομική του περιουσία για να καλύψει τις υποχρεώσεις της εταιρίας.
 • Με τη λύση της εταιρίας δεν σταματάει η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας.
 • Η Ομόρρυθμη Εταιρία μπορεί να συσταθεί ή να τροποποιηθεί με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, χωρίς να απαιτείται παρουσία συμβολαιογράφου
 • Σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας, πτωχεύουν  μαζί και οι ομόρρυθμοι εταίροι.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Ετερόρρυθμης Εταιρίας;

Τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η Ετερόρρυθμη Εταιρεία είναι τα εξής:

 • Οι εταίροι της Ετερόρρυθμης Εταιρείας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους.
 • Οι εταίροι της Ομόρρυθμης Εταιρίας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Δηλαδή κάθε εταίρος ευθύνεται με την ατομική του περιουσία για να καλύψει τις υποχρεώσεις της εταιρίας.
 • Η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου είναι περιορισμένη και αφορά το ποσό της εισφοράς του στην εταιρία.
 • Η Ομόρρυθμη Εταιρία μπορεί να συσταθεί ή να τροποποιηθεί με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, χωρίς να απαιτείται παρουσία συμβολαιογράφου
Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια προσωπική εταιρεία (Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη);
 • Τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας που έχει μια προσωπική εταιρία είναι ανάλογα με εκείνα της ατομικής επιχείρησης.
 • Επιτρέπεται η ελεύθερη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των εταίρων, η οποία ανάλογα το ποσοστό του καθενός, δίνει ίσα δικαιώματα.
 • Μόνο οι εταίροι είναι διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας.
 • Η σύσταση και η λειτουργία ομόρρυθμης-ετερόρρυθμης εταιρίας είναι απλή και ευέλικτη.
 • Τα γενικά έξοδα τόσο λειτουργίας όσο και σύστασης είναι χαμηλά, καθώς δεν απαιτείται συγκέντρωση κεφαλαίων για πληρωμές και αγορές.
Γιατί όχι Ομόρρυθμη εταιρεία;

Στην ίδρυση μίας ομόρρυθμης εταιρείας αποτρεπτικοί λόγοι είναι οι εξής:

 • Απεριόριστη ευθύνη: Στην Ομόρρυθμη Εταιρεία όλοι οι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις εταιρικές υποχρεώσεις με την ατομική τους περιουσία. Ο ομόρρυθμος εταίρος που εισέρχεται στη εταιρεία ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον και για εταιρικά χρέη που υπήρχαν πριν από την είσοδό του στην εταιρεία. Οι εταιρικοί δανειστές μπορούν ανά πάσα στιγμή να στραφούν εναντίον του ομόρρυθμου εταίρου
 • Εμπορική ιδιότητα των εταίρων: Ο ομόρρυθμος εταίρος αποκτά την εμπορική ιδιότητα, που συνεπάγεται όλες τις ενδεχόμενες συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας (π.χ. πτώχευση κ.α.)
 • Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι θολή, στήνοντας πολλές φορές εμπόδια σε τραπεζικούς δανεισμούς.
 • Το πιο βασικό στοιχείο της οργάνωσης και της λειτουργίας της ομόρρυθμης εταιρείας είναι η προσωπική και διαρκής συμβολή του καθενός στη διοίκηση της εταιρίας, χωρίς να μπορεί να ορισθεί διαχειριστής τρίτο άτομο
Γιατί όχι Ετερόρρυθμη εταιρεία;

Στην ίδρυση μίας ετερόρρυθμης εταιρείας, βασικοί προβληματισμοί είναι:

 • Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να ορισθεί διαχειριστής και άρα δεν μπορεί  να συμμετέχει στην εταιρική διοίκηση και εκπροσώπηση
 • Οι ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο εταιρικό κεφάλαιο, ενώ οι ομόρρυθμοι εταίροι απεριόριστα και με την προσωπική τους περιουσία.
 • Το όνομα του ετερόρρυθμου εταίρου δεν δύναται να εμφανίζεται στην εταιρική επωνυμία.Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ);
Τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) είναι τα εξής:
 • Το κεφάλαιο σύστασης δύναται να ανέλθει στο ποσό του ενός (1) ευρώ.
 • Οι εταίροι έχουν τη δυνατότητα να εισφέρουν, εκτός από κεφάλαιο σε χρήμα ή σε είδος, και άλλου είδους εισφορές, όπως την παροχή εργασίας, οι οποίες θεωρούνται και αυτές ως κεφάλαιο της εταιρίας, με αποτέλεσμα τα πρόσωπα που εισφέρουν εργασία ή φερεγγυότητα στην εταιρία, να θεωρούνται ως εταίροι και να λαμβάνουν εταιρικά μερίδια.
 • Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της. Με την εξαίρεση όμως των εταίρων που έχουν εισφέρει εγγυητικές εισφορές που ευθύνονται για τα εταιρικά χρέη μέχρι του ποσού που έχουν εγγυηθεί.
 • Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού (π.χ. μεταβολής δραστηριότητας, αλλαγής διεύθυνσης, σκοπού κλπ) δημοσιεύονται αποκλειστικά διαμέσου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) ή της εταιρικής ιστοσελίδας, χωρίς την παρουσία συμβολαιογράφου και την υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ.
 • Η σύσταση ή η τροποποίηση μπορεί να γίνει με απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από το ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται η παρουσία συμβολαιογράφου. Η σύσταση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μια εβδομάδα.
 • Οι Ι.Κ.Ε. υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και διαχείρισης, τα οποία είναι αθεώρητα και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Η ΙΚΕ εταιρία τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας) , όπως οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (τήρηση βιβλίου ταμείου, σύνταξη Ισολογισμού) για να υπάρχει η μέγιστη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, η οποία επιτυγχάνεται με το διπλογραφικό σύστημα.
Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ);
 • Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) είναι ένας νέος εταιρικός τύπος με ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα και ευελιξία ανάλογα με της ανάγκες των εταίρων. Η ίδρυση της μπορεί να γίνει με μόνο ένα ευρώ κεφάλαιο και επίσης παρέχεται μεγάλη ελευθερία στο καταστατικό.
 • Δυνατότητα εισφοράς στην λειτουργία της εταιρίας μπορεί να είναι είτε χρήματα, είτε εργασία, είτε ανάληψη εγγυητικής ευθύνης.
 • Η σύσταση ΙΚΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και από έναν μόνο επιχειρηματία (Μονοπρόσωπη), σε αντίθεση με την ΟΕ, η οποία συνίσταται υποχρεωτικά από δύο ή περισσότερα πρόσωπα.
 • Προαιρετική ασφάλιση για κάποιους από τους εταίρους που συμμετέχουν
Παραδείγματα φορολόγησης για επιλογή νομικής μορφής μεταξύ ατομικής επιχείρησης και ΙΚΕ.

 

Φορολογία για ετήσια καθαρά κέρδη επιχείρησης 20.000€
Φορολογία ατομικής επιχείρησης ελεύθερος επαγγελματίας
Φορολογία ΙΚΕ
ΚΕΡΔΟΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΟΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
10.000 € 9% 900 € 20.000 € 22% 4.400 €
10.000 € 22% 2.200 € Προκαταβολή φόρου 50% 2.200 €
Σύνολο φόρου και προκαταβολής 6.600 €
Κέρδος μετά φόρων 13.400 €
Τακτικό αποθεματικό 5% 670 €
Συνολικός φόρος 3.100 € Κέρδος προς διανομή 12.730 €
Προκαταβολή φόρου 50% 1.550 € Φόρος διανομής κερδών στους εταίρους 5% 636 €
Σύνολο φόρου και προκαταβολής 4.650 € Υπόλοιπο προς διανομή  12.094 €
Κέρδος μετά φόρων 15.350 € Τέλος επιτηδεύματος  1.000 €
Τέλος επιτηδεύματος  650 € Καθαρό αποτέλεσμα  11.094 €
Εισφορά αλληλεγγύης  1.196 € Εισφορά αλληλεγγύης 0 €
Τελικό κέρδος  13.504 € Τελικό κέρδος  11.094 €

 

 

Φορολογία για ετήσια καθαρά κέρδη επιχείρησης 50.000€
Φορολογία ατομικής επιχείρησης ελεύθερος επαγγελματίας
Φορολογία ΙΚΕ
ΚΕΡΔΟΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΟΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
10.000 € 9% 900 € 50.000 € 22% 11.000 €
10.000 € 22% 2.200 € Προκαταβολή φόρου 50% 5.500 €
10.000 € 28% 2.800 € Σύνολο φόρου και προκαταβολής 16.500 €
10.000 € 36% 3.600 € Κέρδος μετά φόρων 33.500 €
10.000 € 44% 4.400 € Τακτικό αποθεματικό 5% 1.675 €
Συνολικός φόρος 13.900 € Κέρδος προς διανομή 31.825 €
Προκαταβολή φόρου 50% 6.950 € Φόρος διανομής κερδών στους εταίρους 5% 1.591 €
Σύνολο φόρου και προκαταβολής 20.850 € Υπόλοιπο προς διανομή 30.234 €
Κέρδος μετά φόρων 29.150 € Τέλος επιτηδεύματος 1.000 €
Τέλος επιτηδεύματος 650 € Καθαρό αποτέλεσμα 29.234 €
Εισφορά αλληλεγγύης 2.076 € Εισφορά αλληλεγγύης 0 €
Τελικό κέρδος 26.424 € Τελικό κέρδος 29.234 €